20180308
Förslag till dagordningför
Föreningen  Uddevalla Open Parasports årsmöte 2018

03

20
1.
Årsmötets öppnande
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Val av ordförande och protokollförare
4.
Val av två personer att jämte ordförande justera
mötets protokoll
5.
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6.
Fastställande av dagordning
7.
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8.
Verksamhetsplan 2018
(
Se informationsbroschyren på hemsidan)
9.
Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat

och balansräkning
10.
Fråga om ansvarsf
rihet för styrelsen
11.
Fastställande av årsavgifter
12.
Val av ordförande
13.
Val av övriga ordinarie ledamöter
14.
Val av suppleanter till styrelsen
15.
Val av valberedning
16.
Val av två revisorer
17.
Övriga frågor
18.
Årsmötets avslutande
/Styrelsen